Līgums
par interneta pakalpojumu sniegšanu
1. Līdzēji
1.1. Jūs, (šeit un turpmāk tekstā Klients), no vienas puses, un SIA «NANO IT» (šeit un turpmāk tekstā Nano) no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti par līdzējiem, bez maldības, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza šo līgumu par sekojošo:
2. Līguma priekšmets
2.1. NANO sniedz KLIENTAM šajā līgumā norādītos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojumi), un KLIENTS apņemas apmaksāt šos Pakalpojumus, saskaņā ar KLIENTA izvēlēto tarifu plānu un šī līguma noteikumiem. NANO Pakalpojumu apjoms, tehniskie parametri, tarifu plāni un apmaksas kartība tiek noteikti šī līguma Pielikuma Nr. 1. (kas atrodas pēc adreses: http://portal.nano.lv/lv/hosting un http://portal.nano.lv/lv/domains)
3. Apmaksas noteikumi
3.1. Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta pirms Pakalpojumu saņemšanas saskaņā ar izvēlēto maksājumu kārtību, pamatojoties uz NANO izrakstītu avansa rēķinu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no tā izrakstīšanas brīža, pievienotās vērtības nodoklis ir iekļauts līguma cenā. Pēc apmaksas saņemšanas KLIENTAM tiek nosūtīts rēķins. Visi rēķini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
3.2. Ja KLIENTS neveic samaksu atbilstoši šī līguma nosacījumiem, tad NANO ir tiesīgs pilnvarot trešās personas ieturēt no KLIENTA parāda summu un citus ar to saistītos izdevumus pret NANO kas izriet no šī līguma nosacījumiem. KLIENTS apņemas apmaksāt visus izdevumus ko sastāda izdarītā samaksa trešajai personai par parādsaistību iekasēšanu no KLIENTA.
3.3. Par pakalpojumu apmaksas nokavējumu NANO var piemērot KLIENTAM līgumsodu 0.5% apmērā no maksājamās summas par katru nokavēto dienu. Parāda saistību esamības gadījumā kārtējais maksājums tiek ieskaitīts tikai pēc līgumsoda un iepriekšējo nesamaksāto maksājumu segšanas.
3.4. Ja Līgums tiek lauzts pirms perioda beigām, par kuru KLIENTS avansā jau ir norēķinājies, KLIENTAM netiek atgriezta iemaksātā nauda par apmaksātajā periodā faktiski neizmantotajiem pakalpojumiem.
3.5. Ja KLIENTA bilancē avansa rēķina izrakstīšanas brīdī ir naudas līdzekļi, PayPal abonements vai pievienota bankas karte, nauda automātiski tiek virzīta rēķina apmaksai un tā netiek atgriezta.
3.6 Rēķins par domēna nomas pakalpojuma pagarināšanu tiek izrakstīts līdz domēna reģistrācijas termiņa beigām sekojoši:
- 42 dienas pirms domēna nomas beigām:
.lv, .com, .net, .org, .biz, .us, .info, .eu, .tv, .cc, .co.uk, .de, .be, .ru, .lt, .es, .ch, .at, .cz, .it, .dk, .asia, .fr, .рф, .ee, .in, .pl, .uk, .se, .sg, .nl, .ca, .travel, .xyz, .am, .az, .fi, .org.uk, .com.ua, .global, .com.br, .restaurant, .legal, .org.lv, .co.no, .com.au, .si, .spb.ru, .family, .app, .vc, .nu, .com.cn, .md, .com.de
- 74 dienas pirms domēna nomas beigām:
.mobi, .kg, .lu, .kz, .pro, .club, .services, .ae, .ie, .mx, .sk, .name, .center, .foundation, .ceo, .aero, .clinic, .tj, .cloud, .com.ar, .farm, .group, .market
- 104 dienas pirms domēna nomas beigām:
.by, .ge, .uz, .co.de.
Nano garantē domēna atjaunošanu uz nākamo periodu tikai tad, ja rēķins ir apmaksāts rēķinā norādītajā datumā.
4. Pakalpojumu izmantošanas noteikumi
4.1. KLIENTS uzņemas pilnu atbildību par jebkuru darbību, ko viņš veic izmantojot Pakalpojumus;
4.2. KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus jebkādiem nelegāliem mērķiem;
4.3. KLIENTS apņemas nemēģināt piekļūt svešām sistēmām vai failiem bez to īpašnieku atļaujas pat tad, ja tie nav pienācīgi aizsargāti;
4.4. KLIENTS apņemas nenosūtīt vēstules-ķēdītes un citus reklāmas materiālus adresātiem, kuri nav to prasījuši;
4.5. KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus datoru vīrusu un līdzīgu materiālu izplatīšanai;
4.6. KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus pārkāpjot trešo personu tiesības (bez ierobežojuma, ieskaitot trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības un konfidencialitāti).
4.7. KLIENTS nav tiesīgs:
4.7.1. Izvietot jebkādu LR likumos aizliegto informāciju.
4.7.2. Izvietot Bittorrent trekerus, kuros ir saites vai torrenti, ar kuriem var dabūt autortiesību pārkapušus materiālus.
4.7.3. Mēģināt piekļūt pie citu sistēmas lietotāju informācijas.
4.7.4. Nejauši vai ar nodomu traucēt NANO serveru vai tīklu darbību.
4.8. Servera resursu izmantošana:
4.8.1. Maksimāla procesora noslodze - 10%
4.8.2. Maksimālais PHP skripta izpildes laiks - 2 minūtes
4.8.3. Maksimālais vienlaicīgo procesu skaits vienam lietotājam - 20
4.8.4. Maksimālais atmiņas daudzums vienam procesam - 200Mb
4.8.5. Maksimālais e-pastu izsūtīšanas daudzums stundā vienam domēnam - 200
4.8.6. Maksimālais saņēmēju skaits vienā vēstulē - 20
4.9. Gadījumā, ja KLIENTS pasūta domēna reģistrācijas pakalpojumu .lv zonā, tad KLIENTA pienākums ir iepazīties ar domēna reģistrācijas noteikumiem .lv zonā, sekojošajā saitē: https://www.nic.lv/lv/lietosanas-noteikumi.
5. KLIENTA pienākumi
5.1. KLIENTAM ir jātur parole slepenībā un viņš uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas notiek izmantojot to. Citi KLIENTA lietotāja vārda un paroles izmantotāji ir atbildīgi par šī līguma noteikumu ievērošanu tādā pat mērā kā KLIENTS. KLIENTAM nekavējoties jāpaziņo NANO par jebkurām neatļautām darbībām ar KLIENTA lietotāja vārdu un paroli vai jebkuriem citiem drošības pārkāpumiem, kas tam kļuvuši zināmi.
6. NANO tiesības
6.1. NANO centīsies nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu pēc iespējas labākā kvalitātē. Taču ir skaidrs, ka NANO nevar garantēt nepārtrauktu un bez traucējumiem Pakalpojumu sniegšanu. Pakalpojumi tiek sniegti tādi, kādi tie ir, un NANO neuzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem, kas varētu rasties KLIENTAM Internet tīkla traucējumu rezultātā.
7. Klienta konta slēgšana
7.1. NANO ir tiesīgs uz laiku vai pavisam slēgt KLIENTA kontu gadījumā ja:
a) KLIENTS pārkāpj šī līguma noteikumus;
b) KLIENTS laikā nav apmaksājis Pakalpojumus, saskaņā ar šī Līguma p.3.1.
8. Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana
8.1. Līgums stājas spēka no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz līdzēji pilnība ir izpildījušās savas līgumsaistības.
8.2. Gadījumā, ja nevienam no līdzējiem nav pretenzijas attiecīgi pret otru līdzēju, tad Līgumā minētie nosacījumi tiek pagarināti līdz jauna Līguma parakstīšanai.
8.3. Gadījumā, ja kāda no līdzējiem vēlas pārtraukt līguma darbību, tad tai ir rakstveidā jāinformē otro līdzēju ne vēlāk kā 1 kalendāro mēnesi pirms līguma laušanas.
8.4. Visos šī līguma darbības izbeigšanas gadījumos starp pusēm tiek veikts galīgs norēķins par KLIENTAM sniegtajiem Pakalpojumiem līdz konta slēgšanas brīdim, un tikai ar šo brīdi Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu.
9. Neparedzēti apstākļi
9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no pilnas vai daļējas atbildības saskaņā ar šo līgumu, ja saistību izpilde pamatojas ar nepārvaramas varas situāciju (force majeure).
9.2. Nepārvaramas varas situācija raksturojas ar jebkuru likumdošanas aktu, līgumu vai kādu citu rakstveida direktīvu, kurai ir juridisks spēks un, kas atstāj iespaidu uz šā līguma izpildi. Kā nepārvaramas varas situācija raksturojas karš, jebkura kara darbība, nemieri, embargo, dažādas dabas stihijas izpausmes, kuras traucē šā līguma izpildi.
10. Piemērojamā likumdošana un strīdu izšķiršana
10.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadīsies pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas.
10.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no līguma, skar līgumu, līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā.
10.3. Gadījumā ja vienošanās starp pusēm netiek panākta divu mēnešu laikā, strīds tiek nodots izšķiršanai Latvijas Starptautiskajā Šķīrējtiesā Rīgā viena šķīrējtiesneša sastāvā latviešu valodā.
11. Līguma grozījumi un papildinājumi
11.1. Šīs Līgums izsaka pilnu vienošanos starp līdzējiem. Visas citas vienošanās starp līdzējiem par šī Līguma priekšmetu zaudē spēku ar tā parakstīšanas brīdi.
11.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abu līdzēju pilntiesīgi pārstāvji.
12. Citi noteikumi
12.1. Šis līgums ir sastādīts elektroniski un derīgs bez paraksta.
12.2. Līguma finansiālā informācija ir konfidenciāla izņemot punkta 3.2 nosacījumus.
12.3. Šis Līgums ir saistošs NANO, KLIENTAM un visiem to tiesību un saistību pārņēmējiem.
13. Naudas atgriezšanas politika
13.1. Klients ir tiesīgs 10 (desmit) dienu laikā no pasūtījuma veikšanas atteikties no pakalpojuma un pieprasīt naudas atgriešanu pilnā apjomā. Nauda tiek atgriezta tikai par Hostinga pakalpojuma pasūtījumu.
13.2. Atmaksājami ir tie maksājumi, kuri tika veikti ar Paypal vai Kredītkartēm. Bankas maksājumi tiek atgriezti uz Klienta konta bilanci.
14. Atteikšanas politika
14.1. Klients ir tiesīgs atteikties no pakalpojuma, rakstiski informējot par to NANO ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš